UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA PO KRITERIJUMIMA ČASOPISA „VOĆARSTVO“

KATEGORIZACIJA RADOVA

Časopis „Voćarstvo“ objavljuje recenzirane radove, svrstane u sledeće kategorije:

 • Originalan naučni rad - Sadrži neobjavljene rezultate naučnih istraživanja. Odštampani tekst, uljučujući tabele, grafikone, slike i literaturu ne treba da pređe 8 stranica (polovina autorskog tabaka).
 • Pregledni rad - Sadrži originalan i celovit analitički pregled i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja. Odštampani tekst, uključujući tabele, grafikone, slike i literaturu ne treba da pređe 25 stranica. Uslov za kvalifikciju autora za pisanje preglednog rada je najmanje 10 objavljenih radova iz oblasti rada (autocitati).
 • Kratko, ili prethodno saopštenje - Sadrži neobjavljene rezultate naučnih istraživanja u ograničenom obimu (do 4 stranice).

Autor predlaže kategoriju rada, ali redakcija časopisa, na predlog recenzenta, donosi konačnu odluku. Recenzenta određuje isključivo redakcioni odbor, a tajnost recenzije je zagarantovana. Radove recenziraju dva, a po potrebi i više nezavisnih recenzenata. Radovi upućeni na popravku posle recenzije moraju se vratiti uredništvu u roku od 20 dana. Posle ovoga roka smatra se da je autor/i odustao/li od publikovanja rada u ovom časopisu.

U kategoriji „Novosti iz voćarstva“ mogu se publikovati i:

 • Stručni članci – iskustva korisna za unapređenje prakse;
 • Prikazi – knjiga, monografija, radova i dr;
 • Informativni prilozi – naučni događaji, uvodnici, komentari i dr.

Priloge recenzira i odobrava glavni i odgovorni urednik.

PRIPREMA RUKOPISA ZA ŠTAMPU

Originalan naučni rad treba da bude pripremljen prema sledećem redosledu:

 • Naslov rada
  Naslov treba da bude kratak ali informativan. Ispod naslova napisati puno ime i prezime autora, bez titule, a zatim naziv i ustanovu/e gde je autor/i zaposlen. U fusnoti prve stranice teksta napisati kategoriju rada, akademsku titulu i punu adresu ustanove – organizacije u kojoj je prvi autor zaposlen.
 • Sažetak ili rezime i ključne reči
  Rezime treba da bude kratak (100–150 reči), informativan, u kome treba izneti svrhu rada sa najvažnijim rezultatima. Ključne reči (maksimum 10) odabrati pažljivo jer pomažu sagledavanju usmerenosti rada.
 • Tekst rada
  Tekst rada treba da sadrži sledeća poglavlja: Uvod; Materijal i metode; Rezultati; Diskusija (Rezultati i diskusija); Zaključak (Diskusija i zaključak); Zahvalnica (naziv i broj projekta/ugovora u okviru koga je naučni rad nastao ili institucije koja je finansirala projekat ili istraživanja); Literatura; Apstrakt na engleskom jeziku.
 • Tabele
  Tabele obeležene arapskim brojevima praćene naslovom, otkucati odvojeno od teksta, na posebnoj strani, kao i grafikone, slike i dr. ilustracije. Treba izbegavati vertikalne crte, a broj kolona ograničiti da tabela ne bi ispala preširoka.
 • Ilustracije
  Grafikoni i crteži trebalo bi da budu urađeni na računaru. Svaka tabela, grafikon, crtež i slika moraju biti pomenuti u tekstu. Na desnoj margini strane obeležiti gde bi trebalo da stoji tabela, grafikon, slika i dr. u tekstu. Fotografije moraju biti visokog kvaliteta da bi se tehnički mogle dobro reprodukovati. Ako autor želi može poslati i skenirane fotografije u .TIF, ili .JPG formatu. Fotografije se štampaju crno bele. Radovi izlaze na srpskom ili na engleskom jeziku. Na engleski, odnosno srpski jezik (ako je rad na engleskom), prevode se naslovi i tekstualni delovi tabela, grafikona, crteža i slika i to otkucavanjem prevoda ispod izvornog teksta.
 • Skraćenice i jedinice
  Treblo bi koristiti jedinice međunarodnog sistema SI i pisati ih slovima italic. Skraćenice se mogu koristiti i za druge izraze pod uslovom da se ti izrazi navedu u punom obliku prilikom prvog pominjanja, sa skraćenim oblikom u zagradi.
 • Literatura
  Literatura obuhvata samo literaturne podatke citirane u glavnom tekstu. Literaturni podatak treba da sadrži: autora (ili autore), godinu, naziv rada, časopis, broj volumena i stranice. Citiranje u tekstu vršiti na sledeći način: (Kartha, 1985; Murashige & Skoog, 1962; Sulaiman et al., 1991), ili kada se pozivate na autore: Kartha (1985); Murashige & Skoog (1962); Sulaiman et al. (1991). Citiranje i diskusija literature samo navedene u uvodu kao: „Ovim problemom u svetu i kod nas bavilo se višr autora (Jardin, 1988; Bell et al., 1990 ....)“ je neprimerena naučnom radu i smatraće se kao da literature nije ni konsultovana. U popisu literature podatke navoditi sledećim redosledom:
  • Za periodičan časopis:

   Sutherland B.G., Cerović R., Robbins T.P., Tobutt K.R. (2009): The myrobalan (Prunus cerasifera L.): a useful diploid model for studying the molecular genetics of self- incompatibility in plums. Euphytica, 166: 385–398.

   Milatović D. (1999): Kontrola vegetativnog rasta i rodnosti jabuke primenom retardanata. Jugoslovensko voćarstvo, 33, 127/128: 134–152.

  • Za knjige i poglavlja u knjigama:

   Mišić P., Nikolić M. (2003): Jagodaste voćke. Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA, Beograd.

   Vasil I.K. (1974): The histology and physiology of pollen germination and pollen tube growth on the stigma and in the style. In: ‘Fertilization in Higher Plants’, Linskens, H.F. (ed.), North–Holland, American Elsevier, Amsterdam, NewYork, pp. 105–118.

  • Za publikacije sa naučnih skupova:

   Ružić Đ., Vujović T., Ostrolucka M.G., Cerović R., Gajdosova A. (2009): Mikropropagacija in vitro visokožbunaste borovnice (Vaccinium corymbosum L.) i brusnice (Vaccinium vitis-idaea L.). Program i izvodi saopštenja, XVII simpozijuma Društva za fiziologiju biljaka Srbije, Vršac (Srbija), 54.

   Mitrović M., Ružić Đ., Miletić R. (2008): Long-term results of study of some hazelnut cultivars grown in the region of Čačak. Book of Abstracts, 7 th International Congress on Hazelnut, Viterbo (Italy), 121.

 • Abstract
  Abstract otkucati na posebnoj strani i to na engleskom jeziku. Dužina abstracta bi trebalo da bude do jedne stranice i trebalo bi da sadrži najvažnije rezultate istraživanja.
 • Pregledni rad bi trebalo da sadrži: naslov rada sa autorima; sadržaj; ključne reči: analizu/diskusiju određene teme; literaturu i rezime.
 • Kratko saopštenje pripremiti prema uputstvu za originalni naučni rad.

Rukopis mora biti otkucan sa duplim proredom na računaru (font Times New Roman, 12 pt) i poslat E-mail-om kao attachment na adresu: iglisic@institut-cacak.org.

Molimo buduće saradnike da rad pripreme prema ovim uputstvima, kako bi olakšali posao Redakciji časopisa.
Ukoliko se rad ne pripremi po ovom uputstvu neće biti prihvaćen za eventualno publikovanje.