Sedište Jugoslovenskog naučnog voćarskog društva se, od osnivanja 1966. godine, nalazi u Institutu za voćarstvo, Čačak. Društvo je, pored ostalih aktivnosti, 1967. godine pokrenulo izdavanje naučno-stručnog časopisa pod nazivom Jugoslovensko voćarstvo (Journal of Yugoslav Pomology).

Prvi glavni i odgovorni urednik bio je inženjer Milisav Gavrilović, dok je funkciju tehničkog urednika obavljao dr Asen Stančević. Članovi prve redakcije Jugoslovenskog voćarstva bili su: inženjer Milisav Gavrilović (Čačak), dr Petar Mišić (Čačak), dr Dragoljub Slović (Novi Sad), dr Asen Stančević (Čačak) i dr Dušan Stanković (Beograd-Zemun).

Tokom godina, društvo je promenilo naziv u Naučno voćarsko društvo Srbije i Crne Gore, a nakon toga u današnji naziv Naučno voćarsko društvo Srbije. Od 2005. godine odlukom Skupštine Naučnog voćarskog društva časopis je promenio naziv u Voćarstvo (Journal of Pomology).

Predsednik Naučnog voćarskog društva Srbije je prof. dr Dejan Đurović (Poljoprivredni fakultet, Zemun).
Sekretar društva i glavni i odgovorni urednik časopisa Voćarstvo je dr Ivana Glišić (Institut za voćarstvo, Čačak).
Tehnički urednik časopisa i korektor je dr Tatjana Vujović (Institut za voćarstvo, Čačak).

Jugoslovensko naučno voćarsko društvo је već duže vremena nastojalo da pokrene izdavanje jednog naučno-stručnog časopisa, koji bi tretirao naučno-stručnu problematiku iz oblasti voćarstva. Za izdavanje časopisa trebalo је obezbediti stalne izvоre finansiranja. Pošto је i tај problem donekle rešen, Upravni odbor Društva, је nа svojoj sednici od 25. 1 1967. god., odlučio da u 1967. god. izda 2-3 broja čаsорisa pod nazivom »Jugoslovensko voćarstvo«. U narеdnim gоdinаma časopis bi izlazio više puta, а nајmаnjе tromesečno.

Upravni odbor i Redakcioni odbor časopisa su svesni teškoća na koje ćе naići pri izdavanju časорisа, аli su isto tako svesni da rade na unapređenju jugoslovenskog voćarstva i dа neko morа biti taj koji treba da savlada sve teškoće i probleme, koji se budu pojavili u prvim godinama izdavanja časopisa. Baš zbog ovoga, pozivaju se nа saradnju svi оni kojima nа srcu leži napredak jugoslovenskog voćarstva u celini, Tako. udruženi sve teškoće ćemo lakše savladati, i uspešno оbаviti naše obaveze prema jugoslovenskom vоćarstvu.

Uvodna reč Uredništva
Prvi broj Jugoslovenskog voćarstva, 1967. godina